Verzetsherdenkingskruis 1940 - 1945
Bron: Wikipedia

Het Verzetsherdenkingskruis is een Nederlandse onderscheiding.

De onderscheiding werd op 19 december 1980 bij gelegenheid van de 35ste herdenking van de bevrijding ingesteld bij Koninklijk besluit nr. 104 en is niet hetzelfde als het Verzetskruis. Hij is bestemd voor deelnemers aan het verzet tegen de bezetters van Nederlands grondgebied in de Tweede Wereldoorlog.


Toekenningscriteria
De onderscheiding wordt op eigen verzoek toegekend aan:
 

 • een ieder die behoorde tot een in het Koninklijk besluit van 5 september 1944 Stb. E 62 genoemde erkende verzetsgroep of tot een andere bij de Buitengewone Pensioenraad dan wel de Stichting 1940-1945 bekende verzetsgroep
   
 • een ieder die blijkens een beschikking van de Buitengewone Pensioenraad als deelnemer aan het verzet in de zin van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 is of wordt erkend, ongeacht of hij/zij al dan niet in het genot is van een pensioen krachtens deze wet
   
 • een ieder aan wie met toepassing van de Wet verbetering rechtspositie verzetsmilitairen (wet van 20 januari 1976 Stb. 19) onder de wapenen doorgebrachte tijd is toegekend
   
 • de militairen die hebben behoord tot de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in bezet gebied (ingevolge artikel 2, 5e lid van de Wet verbetering rechtspositie verzetsmilitairen
   
 • een ieder, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oost-Azië op door Japan bezet gebied of Japans gebied aan, naar het oordeel van het betreffende comité, bedoeld in artikel 4, als verzet tegen de vijand aan te merken handelingen heeft deelgenomen
   
 • een ieder die, niet vallende onder de bepalingen van a. tot en met e., naar het oordeel van het comité als bedoeld in artikel 4, eveneens als verzetsdeelnemer kan worden beschouwd.
   

De uitreiking van het Verzetsherdenkingskruis heeft plaatsgevonden tussen 5 mei 1981 en 30 april 1984. Op de laatste datum heeft H.K.H. Prinses Juliana het Verzetsherdenkingskruis in ontvangst genomen dat posthuum was toegekend aan Koningin Wilhelmina als "Moeder van het Verzet".

Het Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis
C.C. van den Heuvel en W.J.C. Tensen (1985)
ISBN 90-14-03462-8
Uitgeverij Samson, Alphen aan de Rijn
(waarin opgenomen: register dragers Verzetsherdenkingskruis)

 

 

Verzetsherdenkingskruis, voor- en achterkant

 

In de Namenlijst staat aangegeven aan wie, begraven op deze Eerebegraafplaats, het Verzetsherdenkingskruis   1940 - 1945 posthuum is toegekend.

 

De bâton, behorende bij het Verzetsherdenkingskruis   het strikje, behorende bij het Verzetsherdenkingskruis

de baton,
een op het uniform gedragen stukje stof,
of het strikje
 is een herkenningsteken
om het bezit van een onderscheiding
aan te duiden.
 

terug naar homepage Eerebegraafplaats naar namenlijst verzetsstrijders
naar foto's Eerebegraafplaats naar vindplaatsen Kennemerduinen